Skip to main content
Trích yếu KẾ HOẠCH Thực hiện Dự án số 06 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Khuất Xá năm 2024
Số hiệu văn bản
41/KH-UBND
Ngày ban hành
06-04-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About